plan b zit het liefst vanaf het eerste initiatief aan tafel. Of het nu gaat om een verbouwing of een aanbesteding, wij bekijken samen met u de mogelijkheden, formuleren een programma van eisen en brengen daar waar nodig creatieve inbreng.

Bouwtekeningen zijn niet voor iedereen helder. Een 3D impressie zal hier verhelderend zijn. Zo kunt u een wandeling maken door het pand dat nog gebouwd moet worden of kijken naar een verbouwing die nog niet gestart is. Onze bouwkosten calculatie omvat bij goede voorbereiding en openheid van zaken nauwelijks posten "onvoorzien". Aansluitend begeleiden wij het project, leiden en notuleren bouwvergaderingen en bewaken kwaliteit tijdens de uitvoering.

  

Werkwijze zakelijke klanten;

Voor zakelijke opdrachtgevers hanteren we een aantal stappen. Na elke stap is er een duidelijke terugkoppeling en accordering. Onze werkwijze is als volgt:

 1. Briefingsgesprek: waarin u uitlegt wat de situatie is, wat u graag zou willen, wat u van ons verwacht en wat de randvoorwaarden zijn.
 2. Debriefing en analyse: hierin koppelen we terug hoe wij de opdracht zien en welke elementen volgens ons speciale aandacht verdienen. Wij geven een analyse van de situatie en vraagstelling, die resulteert in een plan van aanpak, inclusief planning en budget. Deze stap omvat vrijwel altijd meerdere gesprekken en voorstellen.
 3. Offerte: wanneer u het eens bent met ons plan van aanpak, maken wij een calculatie van onze werkzaamheden en ontvangt u een offerte.
 4. Interieur-ontwerp: ook dit onderdeel omvat meerdere voorstellen en overleg-momenten.
  1. We beginnen met een Voorlopig Ontwerp (VO), waarin u een indelingsplan en sfeerbeelden krijgt voorgelegd. Op basis hiervan maken we een budget-prognose voor de uitvoering.
  2. Vervolgens maken we een Definitief Ontwerp (DO), waarin we materialen en afwerkingen definiëren, meubelmaatwerk schetsen, een W+E plan opstellen, een werklijst schrijven, etc.
 5. Aanbesteding: normaliter doen wij de onderhandse aanbesteding. Wij kennen immers de weg in het labyrint van producenten en leveranciers. In goed overleg kunt u uiteraard partijen aandragen waar u goede ervaringen mee heeft.
 6. Uitvoering: ook al staat alles nog zo duidelijk op papier, zonder supervisie gaan er altijd dingen mis. Wij zorgen ervoor dat alles volgens plan wordt uitgevoerd.
 7. Oplevering: samen kijken of alle facetten volgens wens en opdracht zijn uitgevoerd.

Wij werken nauw samen met aannemers en projectinrichters, soms als lid van het bouwteam, vaak ook als eindverantwoordelijke voor het hele project-management.

 

Werkwijze particuliere klanten;

Voor particuliere opdrachtgevers werken we in een aantal fasen. Dat maakt het voor u gemakkelijk om het project te overzien. Na elke fase is er een overleg en geeft u een akkoord voor de volgende fase.

 1. Oriënterend gesprek: waarin u uitlegt wat de situatie is, wat u graag zou willen en wat u van ons verwacht. U geeft ook aan wat de randvoorwaarden zijn, vooral qua tijd en geld. Van onze kant vertellen wij u wat we voor u kunnen doen en wat ons verstandig lijkt.
 2. Offerte: na het oriënterende gesprek krijgt u een offerte voor onze werkzaamheden. Zo weet u direct waar u financieel aan toe bent. Onze offerte is een vast bedrag en dat blijft het. Er komen naderhand geen extra uren of onverwachte kosten bij.
 3. Interieur-ontwerp: dit gaat in twee stappen.
  1. We beginnen met een Voorlopig Ontwerp (VO) waarin u een indelingsplan en sfeerbeelden krijgt voorgelegd. Op basis hiervan maken we een budget-prognose voor de uitvoering.
  2. Vervolgens maken we een Definitief Ontwerp (DO) waarin we materialen en afwerkingen definiëren, meubelmaatwerk schetsen, water en elektriciteit intekenen, een werklijst schrijven, etc.
 4. Aanbesteding: normaliter vragen wij offertes aan voor de uitvoering. Wij kennen immers de weg in het labyrint van producenten en leveranciers. In goed overleg kunt u uiteraard partijen aandragen waar u goede ervaringen mee heeft. Wij lichten de offertes toe zodat u geen appels met peren vergelijkt.
 5. Uitvoering: ook al staat alles nog zo duidelijk op papier, zonder supervisie gaan er altijd dingen mis. Wij zorgen ervoor dat alles volgens plan wordt uitgevoerd.
 6. Oplevering: samen kijken of alle facetten volgens wens en opdracht zijn uitgevoerd.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, aarzel dan niet om een berichtje te sturen via onze contactpagina of ons te bellen op 0653-559396.

 

 

Privacy Statement Plan B Projecten B.V.:

Plan B Projecten B.V., gevestigd aan Kruisstraat 45, 6171GC, Stein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens;

www.planbprojecten.nl, Kruisstraat 45, 6171GC, Stein, tel: +31 46 8501230

Ton Sleijpen is de Functionaris Gegevensbescherming van Plan B Projecten B.V. Hij/zij is te bereiken via info@planbprojecten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Plan B Projecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@planbprojecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Plan B Projecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming;

Plan B Projecten B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plan B Projecten B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Plan B Projecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens    > Bewaartermijn 7 jaar > Reden; fiscale bewaarplicht

Personalia                > Bewaartermijn 7 jaar > Reden; fiscale bewaarplicht                       

Adres                      > Bewaartermijn 7 jaar > Reden; fiscale bewaarplicht

Enzovoort                > Bewaartermijn 7 jaar > Reden; fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden;

Plan B Projecten B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Plan B Projecten B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plan B Projecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@planbprojecten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Plan B Projecten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Plan B Projecten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@planbprojecten.nl